Warunki umowy

Warunki wypożyczenia sprzętu

1. Do wynajęcia sprzętu z Wypożyczalni Sprzętu „MOTO – PRZYSTAŃ” wymagane jest ukończenie 18 lat, przedstawienie dowodu osobistego, prawa jazdy lub innego dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość najemcy.
2. Za sprzęt odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna, bądź prawna, z która została zawarta umowa najmu.
3. Należność za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry.
4. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu podczas eksploatacji na szlaku wodnym, bądź podczas transportu należy skontaktować się z Wypożyczalnią.
5. Koszt usunięcia uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbania ponosi najemca.
6. Wypożyczający wyznacza następujące opłaty, którymi obciąża najemcę w przypadku utraty, bądź zniszczenia sprzętu:
– za wiosło kajakowe drewniane : 90 zł,
– za wiosło kajakowe aluminiowe: 130 zł,
– za kamizelkę asekuracyjną: 100zł,
– za kajak jednoosobowy 1200 zł,
– za kajak dwuosobowy 1400 zł,
– za kajak dwuosobowy polietylenowy 2500 zł,
– za uszkodzenia kajaków : w zależności od uszkodzeń od 100 zł do kosztu zakupu nowego sprzętu (straty szacuje wypożyczający).
7. W przypadku chęci przedłużenia umowy należy skontaktować się z przedstawicielem Wypożyczalni przed terminem jej wygaśnięcia. W innym wypadku za każdą godzinę ponad zadeklarowany czas wypożyczenia naliczana będzie opłata w wysokości 15 zł.
8. Najemca podpisując umowę najmu przyjmuje do wiadomości, że wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki na wodzie, zobowiązuje się również do korzystania z przedmiotu najmu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
9. Najemca oświadcza, iż wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność.
10. Najemca podpisując umowę najmu zobowiązuje się do uiszczenia opłat z niej wynikających, nawet jeśli wyrazi chęć wcześniejszego zwrotu sprzętu.
11. Najemca otrzymuje od wynajmującego sprzęt w stanie czystym i w takim stanie go oddaje (kajaki wyposażone są w gąbki do utrzymania czystości).
12. Najemca może oddać nie umyty sprzęt pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł za każdy kajak.
13. Za mienie najemcy zniszczone, bądź zagubione podczas wypożyczenia sprzętu wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności.
14. Najemca zobowiązany jest do pomocy w załadunku i rozładunku oraz wodowaniu sprzętu.
15. Zgodnie z regulaminem „MOTO – PRZYSTAŃ” obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na trasie spływu. Wynajmujący nie ponosi tym samym odpowiedzialności za spożywanie alkoholu przez uczestników spływu.
16. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec „MOTO – PRZYSTANI” z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu turystycznego.

Regulamin korzystania z Moto Przystani

1. Przystań nad Bzurą „Moto Przystań” w Plecewicach jest obiektem prywatnym.
2. Przystań czynna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 (jeśli nie ma informacji o innych godzinach i lub ograniczeniach).
3. Przebywanie na terenie przystani poza godzinami otwarcia jest dozwolone tylko za zgodą właściciela obiektu.
4. Na prośbę właściciela należy bezwzględnie opuścić teren przystani.
5. Zabrania się wjazdu na teren przystani pojazdów mechanicznych bez ustalenia
z właścicielem.
6. Wprowadzanie psów jest możliwe tylko na smyczy i bezwzględnie zabrania się wprowadzania psów na plażę i plac zabaw. Po psie należy posprzątać.
7. Zabrania się przebywania na terenie przystani osób w stanie nietrzeźwym oraz pod działaniem innych środków odurzających.
8. Korzystanie z infrastruktury przystani (boiska, paleniska, zadaszenia, stoliki z parasolami) możliwe jest tylko za zgodą właściciela.
9. Zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy Moto Przystań opłacie podlegają:
– korzystanie z kempingu i pola namiotowego,
– wjazd i postój pojazdów mechanicznych,
– korzystanie z palenisk i grilli,
– wynajem zadaszeń,
– noclegi na przystani,
– plażowanie,
– wynajem sprzętu wodnego i turystycznego,
– cumowanie obcych jednostek przy nabrzeżu.
10. Należy przestrzegać porządku i zasad kulturalnego zachowania się wobec innych użytkowników przystani.
11. Każdy przebywający na terenie przystani zobowiązany jest do utrzymania czystości
w swoim otoczeniu. Prosimy nie zaśmiecać terenu – dotyczy również niedopałków papierosów i patyczków po lodach.
12. Na terenie obiektu dzieci powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.
13. Zabrania się wchodzenia na teren kempingu i pola namiotowego oraz wypożyczalni i pod zadaszenia osobom postronnym.
14. Dla osób postronnych plażowanie jest płatne: 5 zł/osobę.
15. Zabrania się osobom postronnym rozpalania własnych grillów i innych źródeł ognia.

Spływy Rawką

Rzeka Rawka na całej długości jest rezerwatem przyrody. W związku z tym spływy kajakowe na tej rzece wiążą się z przestrzeganiem zapisów Ustawy o Ochronie Przyrody, w których zabrania się:

Art. 15) RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO, NARCIARSKIEGO I JAZDY KONNEJ WIERZCHEM, Z WYJĄTKIEM SZLAKÓW I TRAS NARCIARSKICH WYZNACZONYCH PRZEZ DYREKTORA PARKU NARODOWEGO, A W REZERWACIE PRZYRODY – PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA;
Art. 27) ORGANIZACJI IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH – W PARKU NARODOWYM BEZ ZGODY DYREKTORA PARKU NARODOWEGO, A W REZERWACIE PRZYRODY BEZ ZGODY REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA.

W świetle obowiązujących przepisów do pływania po rzece Rawka wymagane jest pozwolenie dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.