POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wykorzystanie danych osobowych

1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Moto-Przystań Michał Ścigocki z siedzibą w Plecewicach 78 05-088 Brochów. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach w serwisie www.motoprzystan.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś lub byłeś naszym Klientem, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na spływy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  3.1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  3.2. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
  3.3. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3.4. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  3.4.1. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter.
  3.4.2. W zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeśli zapisałeś się na spływ.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeśli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@motoprzystan.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

Pliki cookies na stronach internetowych www.motoprzystan.pl

 1. Witryna www.motoprzystan.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi analitycznych, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  3.1. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3.2. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  3.3 „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

1. Do wynajęcia sprzętu z Moto Przystani Plecewice wymagane jest ukończenie 18 lat, przedstawienie dowodu osobistego, prawa jazdy lub innego dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość najemcy.
2. Za sprzęt odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna, bądź prawna, z którą została zawarta umowa najmu.
3. Należność za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry.
4. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu podczas eksploatacji na szlaku wodnym, bądź podczas transportu należy skontaktować się z wypożyczalnią.
5. Koszt usunięcia uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbania ponosi najemca.
6. Wypożyczający wyznacza następujące opłaty, którymi obciąża najemcę w przypadku utraty, bądź zniszczenia sprzętu:
– za wiosło kajakowe aluminiowe: 150 zł;
– za kamizelkę asekuracyjną: 100 zł;
– za kajak jednoosobowy z włókna szklanego: 1000 zł;
– za kajak jednoosobowy polietylenowy: 2500 zł;
– za kajak dwuosobowy polietylenowy: 3000 zł;
– za uszkodzenia kajaków: w zależności od uszkodzeń od 100 zł do kosztu zakupu nowego sprzętu (straty szacuje wypożyczający).
7. W przypadku chęci przedłużenia umowy należy skontaktować się z przedstawicielem Wypożyczalni przed terminem jej wygaśnięcia. W innym wypadku za każdą godzinę ponad zadeklarowany czas wypożyczenia naliczana będzie opłata w wysokości 30 zł.
8. Najemca podpisując umowę najmu przyjmuje do wiadomości, że wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki na wodzie, zobowiązuje się również do korzystania z przedmiotu najmu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
9. Najemca oświadcza, iż wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność.
10. Najemca podpisując umowę najmu zobowiązuje się do uiszczenia opłat z niej wynikających, nawet jeśli wyrazi chęć wcześniejszego zwrotu sprzętu.
11. Najemca otrzymuje od wynajmującego sprzęt w stanie czystym i w takim stanie go oddaje (kajaki wyposażone są w gąbki do utrzymania czystości).
12. Najemca może oddać nie umyty sprzęt pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł za każdy kajak.
13. Za mienie najemcy zniszczone, bądź zagubione podczas wypożyczenia sprzętu wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności.
14. Najemca zobowiązany jest do pomocy w załadunku i rozładunku oraz wodowaniu sprzętu.
15. Zgodnie z regulaminem obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na trasie spływu. Wynajmujący nie ponosi tym samym odpowiedzialności za spożywanie alkoholu przez uczestników spływu.
16. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczającego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu turystycznego.